Głubczyce, Opolskie

Mieszkanie | 14 932 zł | Kawalerka | 32,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 14 932 zł
 • Miasto: Głubczyce
 • Powierzchnia: 32,10 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 465 zł
 • Ulica: Oświęcimska 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 20505X48022713
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-15 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głubczyc, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.) oraz Zarządzenia Nr 1408/18 Burmistrza Głubczyc z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność Gminy Głubczyce, oglasza:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia niżej wymienionej nieruchomości:
ul. Oświęcimska
Lokal mieszkalny nr 7 usytuowany jest na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,10 m2. funkcjonalny lokalu składa się: ,,przechodnia" kuchnia, jeden pokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 2,00 m.
Wc wspólne na korytarzu. . Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym Uchwał Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej
w Głubczycach z dnia 17.10.2006 r. oznaczona jest symbolem 32 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
• Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
Przetarg dotyczący zbycia przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój nr 20). W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli najpóźniej w dniu 15 stycznia 2019 r. wniosą wadium w kwocie 1 500,00 zl do kasy tut. Urzędu (kasa czynna w godz. poniedziałek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, piątek. 8.00 - 13.30) lub na konto tut. Urzędu nr 94 10902154 0000 0005 6000 0129 Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Głubczycach przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer dzialki). Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wplaty wadium oraz- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych; aktualnego wypisu z właściwego rejestru - w przypadku osób prawnych, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości pełnomocników i osób reprezentujących osobę prawną. W przypadku malżonków, gdy w przetargu udział bierze tylko jeden z nich wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości lub oświadczenia, że nabycie nieruchomości nastąpi ze środków wlasnych do majątku odrębnego, w przypadku rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami - należy przedłożyć dokument świadczący o jej istnieniu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu- minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wplacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwolania przetargu zostanie zwrócone niezwlocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Zwrot wadium z konta depozytowego następować będzie bez odsetek, a Burmistrz Głubczyc nie będzie naliczał należności za obsługę bankową. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości nabywca wpłaca nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto tut. Urzędu nr 51 10902154 0000 0005 6000 0127 Bank Zachodni WBK SA Oddział w Głubczycach. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Glubczyc powoduje przepadek wpłaconego wadium. Burmistrz Głubczyc zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Image things

Kluczbork , Opolskie

184 170 zł | 59,18 m2

 • cena: 184 170 zł
 • 3 112 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

167 931 zł | 2 pokoje | 60,94 m2 | 2 piętro

 • cena: 167 931 zł
 • 2 756 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

17 800 zł | Kawalerka | 19,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 17 800 zł
 • 899 za m2