Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gogolin, opolskie

293 100 zł | Dom | 105,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 293 100 zł
 • Miasto: Gogolin
 • Powierzchnia: 105,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 2 791 zł
 • Ulica: Sienkiewicza 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 179422X420206327
 • Termin wpłaty wadium: 25-05-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Opolu pod syng. akt V GUp 147/21, sprzeda wchodzącą w skład masy nieruchomość gruntową położoną w Gogolinie przy ul. Sienkiewicza 7, Gmina Gogolin, Powiat Krapkowicki, województwo opolskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich księga wieczysta o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, składającej się z działek ewidencyjnych o nr 107/1, 107/2 i 107/3, o pow. 0,0896 ha, zabudowanej podpiwniczonym, nieocieplonym, parterowym budynkiem, o powierzchni zabudowy 105 m2 (ul. Sienkiewicza 7, 47-320 Gogolin) na następujących warunkach:

1. sprzedaż nastąpi za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie mniejszą niż 293.200,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100),

2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż nieruchomości Gogolin, sygn. akt V GUp 147/21, nie otwierać – należy składać w terminie do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 12.00 na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole (w przypadku chęci osobistego pozostawienia oferty należy ustalić z syndykiem pod nr 694 568 778 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem termin i godzinę pozostawienia oferty) – liczy się data wpływu,

3. oferent powinien w terminie do dnia 25 maja 2022 r. wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Urszula Kesler-Zdun w upadłości

nr rachunku 40 1090 2529 0000 0001 4811 1777

4. oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego, b) oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot, c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, d) oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem, g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c., h) dowód wpłaty wadium,

5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 9.00 w Biurze Syndyka Mirosław Piechowiak, ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego),

Image things

Przecza, opolskie

388 725 zł | Działka | 8.269 ha.

 • cena: 388 725 zł
Image things

Krapkowice, opolskie

125 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,00 m2

 • cena: 125 250 zł
 • 2 609 za m2
Image things

Pociękarb, opolskie

450 000 zł | Działka | 3.7524 ha.

 • cena: 450 000 zł