Bobrowniki, łódzkie

233 333 zł | Dom | 211,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 043 843 36 35 / fax. 043 843 36 35

Sygnatura: Km 464/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2021 r. o godz. 09.00  w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z/s w Pajęcznie, przy ul. Sienkiewicza 12, odbędzie się druga  licytacja nieruchomości - działek nr 333, 529 i 1239/2, położonej obręb 1 Bobrowniki  gm. Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której  Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X, należącej  do dłużnika aa.
Suma oszacowania wynosi:
 -  działki nr 333 o pow. 0,3900ha  5.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.400,00 zł
-  działki nr 529  o pow. 0,7000 ha  9.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6.066,67 zł   
- działki nr 1239/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (obejmującym dwa segmenty w zabudowie bliźniaczej), parterowym, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy około 211,0 m2 , bez uwzględnienia obciążających ją praw - 350.000,00zł ( wartość gruntu 13.000,00zł, wartość budynku mieszkalnego wraz z elementami zagospodarowania terenu  337.000,00zł), zaś cena               wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  233.333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest odpowiednio: na działkę nr 333 - 510,00zł, na działkę nr  529  -  910,00zł,  na działkę nr 1239/2 -  35.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Hanna Pagacz


Image things

Bobrowniki, śląskie

660 000 zł | Działka | 0.5688 ha.

  • cena: 660 000 zł
Image things

Bobrowniki, śląskie

460 000 zł | Działka | 0.396 ha.

  • cena: 460 000 zł
Image things

Bobrowniki, śląskie

824 000 zł | Działka | 0.7098 ha.

  • cena: 824 000 zł