Sieradz, łódzkie

141 300 zł | Mieszkanie | 37,80 m2 | 4 piętro

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 141 300 zł
 • Miasto: Sieradz
 • Powierzchnia: 37,80 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 3 738 zł
 • Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 130 zł
 • Numer oferty: 137789X322701841
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-16 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 44 przy ulicy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 37,8 m2, położonego na IV piętrze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi: 141.300,00 zł
słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu można złożyć w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie: 14.130,00 zł
słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100
należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 16 września 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Lokal można obejrzeć w dniach 7 i 8 września 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin oglądania lokalu.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826-65-70

Historyczne ceny

Image things

Sieradz, łódzkie

156 975 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,80 m2 | 4 piętro

 • cena: 156 975 zł
 • 2 460 za m2