Człuchów, pomorskie

230 525 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie z siedzibą przy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Polna 12, 77-300 Człuchów , dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 307 366,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 736,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Człuchowie 68 9326 0006 0013 7041 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie mieszczącym się pod adresem: Szczecińska 1, Człuchów, 77-300 Człuchów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Człuchów, pomorskie

10 000 zł | Działka | 0.0141 ha.

  • cena: 10 000 zł
Image things

Człuchów, pomorskie

60 000 zł | Mieszkanie | 32,38 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 1 853 za m2
Image things

Człuchów, pomorskie

37 000 zł | Mieszkanie | 15,67 m2

  • cena: 37 000 zł
  • 2 361 za m2