Szczecin, Prawobrzeże

223 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,00 m2 | Parter

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48   fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
w godz. 9-15 tel. kom: 797 437 223
e-mail : [email protected] ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 1603/20O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


16 września 2021 r. roku o godzinie 9:00


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 49 m2 położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Łubinowej 7, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: xx


Suma oszacowania wynosi: 298.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).


Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 29.800,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 10 września 2021 r. roku od godziny 11:00 do godziny 11:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 91 433 07 48.


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Stefanowski

 

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

40 500 zł | Lokal Użytkowy | 13,40 m2

  • cena: 40 500 zł
  • 3 022 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 218 000 zł
  • 218 000 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

150 750 zł | Lokal Użytkowy | 43,58 m2

  • cena: 150 750 zł
  • 3 459 za m2