Biała Podlaska, lubelskie

219 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Białej Podlaskiej Michał Bigas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska sala nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

opisanej jako działka ewidencyjna nr 1441/3 o pow. 680 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 75,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 174,00 m2 stanowiąca własność dłużnika xxx położona w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 30 i posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 292.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 219.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29.200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Biała Podlaska, lubelskie

343 000 zł | Lokal Użytkowy | 256,70 m2

  • cena: 343 000 zł
  • 1 336 za m2
Image things

Biała Podlaska, lubelskie

404 000 zł | Lokal Użytkowy | 259,30 m2

  • cena: 404 000 zł
  • 1 558 za m2