Karmanowice, lubelskie

127 429 zł | Dom | 62,24 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Al. Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika :xx położonej przy ,Karmanowice, 24-160 Wąwolnica , dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działek gruntu o nr ew. 256 o pow. 0,26 ha, 358 o pow. 0,34 ha oraz 651 o pow. 0,12 ha (łączna powierzchnia działek: 0,72 ha) i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działka o nr ew. 256 zabudowana jest drewnianym, otynkowanym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w latach 50-tych o pow. użytkowej 62,24 m.kw., murowanym budynkiem gospodarczym wzniesionym w latach 60-tych o pow. zabudowy 55,00 m.kw. oraz murowaną stodołą o pow. zabudowy 117,00 m.kw. Działka o nr ew. 358 stanowi las, natomiast działka o nr ew. 651 stanowi grunty orne porośnięte młodnikiem brzozy. Dojazd do działki o nr ew. 256 odbywa się z dwóch stron drogą asfaltową i drogą gruntową, do działki o nr ew 651 drogą gruntową, a do działki o nr ew. 358 drogą asfaltową i gruntową. Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 256 wynosi: 179.868,00 zł. Cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy sumy oszacowania i wynosi: 119.912,00 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 17.986,80 zł. Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 358 wynosi: 7.242,00 zł. Cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy sumy oszacowania i wynosi: 4.828,00 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 724,20 zł. Suma oszacowania działki gruntu o nr ew. 651 wynosi: 4.033,00 zł. Cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy sumy oszacowania i wynosi: 2.688,67 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 403,30 zł.

Suma oszacowania wynosi 191 143,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 428,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 114,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 3219 0000 9002 0011 9826.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Tulinów, lubelskie

1 935 zł | Działka | 0.17 ha.

  • cena: 1 935 zł
Image things

Łęczna, lubelskie

83 823 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 83 823 zł
  • 2 704 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

70 000 zł | Działka | 0.1317 ha.

  • cena: 70 000 zł