Sitno, lubelskie

330 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 o godz. 11:50 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 122, 22-424 Sitno , dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 484,485/1,2002 o łącznej pow.7,06HA,budynek mieszkalny,obora, stodoła,suszarnia,komórka, silos na zboże położona w msc. Sitno pow. Zamość, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu o wartości szacunkowej 495.000,00zł., cenie wywołania 330,000,00zł , wadium 49.500,00zł , w tym : -działka leśna nr 2002 o pow.1,79ha o wartości szacunkowej 27.000,00zł, cenie wywołania 18.000,00zł.,wadium 2.700,00zł. -działki gruntu nr 484 i 485/1 o łącznej pow.5,27ha wraz z z budynkiem mieszkalnym, oborą,stodołą, suszarnią,komórką i silosem o wartości szacunkowej 468.000,00zł, cenie wywołania 312.000,00zł., wadium 46.800,00zł,

Suma oszacowania wynosi 495 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 330 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łukowa, lubelskie

2 625 zł | Działka | 0.132 ha.

  • cena: 2 625 zł
Image things

Wola Okrzejska, lubelskie

8 325 zł | Działka | 0.71 ha.

  • cena: 8 325 zł
Image things

Biała Podlaska, lubelskie

404 000 zł | Lokal Użytkowy | 259,30 m2

  • cena: 404 000 zł
  • 1 558 za m2