Kraków, Bieżanów-Prokocim

308 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 90,72 m2 | 1 piętro

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała 
Kancelaria Komornicza w Krakowie 
30-701 Kraków, ul.  Ślusarska 8/LU1
tel.: +48 12 294 18 30, fax: +48 12 294 18 31, www.komornikdrzymala.pl,  email: [email protected]
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 42861900060030002580650001 


Sygnatura: KM 1822/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2021 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-48,  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przySolarzy 16a/2,30-827 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 2, położony na pierwszym piętrze budynku nr 16a przy ul. Solarzy w Krakowie, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i korytarza, o łącznej powierzchni użytkowej 90,72m2, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 02 września 2021r. w godz. 10:00 - 10:30.


Suma oszacowania wynosi 462 037,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 308 024,67 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 203,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej informacji na stronie: www.komornikdrzymala.pl

K O M O R N I K               

Andrzej Drzymała             Historyczne ceny

Image things

Kraków, Podgórze

459 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,88 m2 | 3 piętro

  • cena: 459 000 zł
  • 7 300 za m2
Image things

Kraków, Podgórze

451 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,06 m2 | 2 piętro

  • cena: 451 000 zł
  • 6 259 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Czerwony

184 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 184 000 zł
  • 8 288 za m2