Rzeszów, podkarpackie

6 000 zł | Działka | 0.002 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 000 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 0.002 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 186301_1.0213.375/208,
 • Cena za m2: 300 zł
 • Ulica: Osmeckiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Numer oferty: 126890X297176383
 • Termin wpłaty wadium: 2021-08-03 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego :
( I przetarg przeprowadzony w dniu 22.06.2021 r. )
Oznaczenie nieruchomości:
1. działka nr 375/208 o pow. 0,0020 ha, obr. 213, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Wysokość wadium: 1 000 zł
Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X
W dziale III KW XXXX/XXXXXXXX/X nr wpisu 3. Służebność gruntowa - prawo przejazdu i przechodu przez dz. nr 375/216 na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 375/211. Nr wpisu 4. Służebność gruntowa-prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 375/216 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 375/210. Nr wpisu 5. Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie prawa własności działek nr: 375/218 ( powstałej z podziału działki nr 375/195), 375/220, ( powstałej z podziału działki nr 375/201), 375/222, ( powstałej z podziału działki nr 375/216) - które to prawo własności nabyli: Grzegorz Bereś w 1/2 cz. I Krzysztof Bereś w 1/2 cz. - na podstawie decyzji z dnia 6 sierpnia 2010 r. GNI-72211-56/2010.
Dział IV wolny od wpisów.
Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana jest ul. Osmeckiego, obok istniejących garaży.
Na rzecz nabywcy zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 375/232 obr. 213. Wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie ww. służebności dla działki nr 375/208 obr. 213 wynosi kwotę 5 700 zł.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - część I na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie. Zgodnie z zapisami MPZP nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem KS/U.1 - komunikacja samochodowa z dopuszczeniem usług komercyjnych nieuciążliwych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 2 kwietnia 2021 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. . na nieruchomość wyszczególnioną w punkcie 1 o godz. 10.00, na nieruchomość określoną w punkcie 2 o godz. 10.30, w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3 w pokoju nr 22, II piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 3 sierpnia 2021 r. przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa PKO Bank Polski SA I/o Rzeszów nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działki oraz obręb".
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura.

Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2