Turówka Stara, podlaskie

637 425 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx , położonej przy 1,Turówka Stara, 16-400 Suwałki , dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym (powierzchnia zabudowy 26,20 m2), budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( pow. zabudowy 116,60 m2), budynkiem mieszkalnym w stanie surowym ( powierzchnia zabudowy 153 m2), budynkiem inwentarsko - magazynowym ( segment inwentarski o pow. zabudowy 256,50 m2, segment magazynowy o pow. zabudowy 123,60 m2), chlewnia ( pow. zabudowy 1307 m2), składająca się z działek 17/2,17/6, 17/7 o łącznej powierzchni 5,0302 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Turówka Stara 1, gm. Suwałki. Suma oszacowania wynosi 849900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637425,00zł. Rękojmia wynosi: 84990,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 Termin oglądania nieruchomości: 08-09-2021r. o godz. 10:00. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Suma oszacowania wynosi 849 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Grądy Woniecko, podlaskie

2 025 zł | Działka | 0.0532 ha.

  • cena: 2 025 zł
Image things

Białystok, Starosielce

142 017 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,80 m2 | Parter

  • cena: 142 017 zł
  • 3 568 za m2
Image things

Białystok, Kawaleryjskie

517 126 zł | Lokal Użytkowy | 93,60 m2

  • cena: 517 126 zł
  • 5 525 za m2