Skarżyn, mazowieckie

11 100 zł | Działka | 0.64 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza na podstawie art. 867 kpc i art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Skarżyn, 08-114 Skórzec , dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa rolna położona w miejscowości Skarżyn, gm. Skórzec, składająca się z działek nr 58/1 i 60/1 o łącznej pow. 0,6400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiąca własność dłużnika

Suma oszacowania wynosi 14 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 4476 0000 8902 0016 8732.

Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Image things

Warszawa, Wilanów

782 500 zł | Mieszkanie | 166,21 m2

  • cena: 782 500 zł
  • 4 708 za m2
Image things

Ostróda, mazowieckie

24 068 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 24 068 zł
  • 24 068 za m2
Image things

Gałki, mazowieckie

578 zł | Działka | 0.05 ha.

  • cena: 578 zł