Kraków, Prądnik Biały

28 808 zł | Działka | 0.3063 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: xx, położonej pod adresem ul. Stelmachów 31-341 M. Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość w postaci niezabudowanej działki nr 871 o powierzchni 0,3063 ha położona w Krakowie w okolicy ul. Stelmachów

Suma oszacowania wynosi 38 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 807,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 841,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl

Image things

Kraków, Krowodrza

28 080 zł | Garaż | 12,18 m2

  • cena: 28 080 zł
  • 2 305 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

27 600 zł | Garaż | 12,00 m2

  • cena: 27 600 zł
  • 2 300 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

27 960 zł | Garaż | 12,13 m2

  • cena: 27 960 zł
  • 2 305 za m2