Boguszów-Gorce, Stary Lesieniec

47 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,10 m2

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości xx

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zlokalizowane przy ul. Świerkowej 1B w Boguszowie Gorcach. (XXXX/XXXXXXXX/X). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 47.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 47.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MARCIN CHOJNOWSKI - PRZETARG” należy składać do dnia 11.06.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 58 1140 2004 0000 3002 8066 3872 z dopiskiem " WADIUM – MARCIN CHOJNOWSKI".

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 05.06.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Historyczne ceny

Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

34 900 zł | Lokal Użytkowy | 53,61 m2

  • cena: 34 900 zł
  • 651 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

16 900 zł | Lokal Użytkowy | 48,17 m2

  • cena: 16 900 zł
  • 351 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

13 500 zł | Lokal Użytkowy | 23,96 m2

  • cena: 13 500 zł
  • 563 za m2