Lubin, dolnośląskie

64 895 zł | Mieszkanie | 30,50 m2

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 64 895 zł
 • Miasto: Lubin
 • Powierzchnia: 30,50 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 128 zł
 • Ulica: Krucza 10B
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Numer oferty: 119213X279196849
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-07 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA” w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na :
Pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego położonego przy ul. Kruczej 10 B
Parter, p.u. 30,50 m2.
Wartość lokalu określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego wynosi WR=64.895,00 zł. /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł./
Przetarg odbędzie się w w dniu 08.06.2021r o godz. 11°C w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żurawia 15. W celu obejrzenia lokalu należy zgłosić się do działu Administracji S.M."NOWA" tel. 76/ 846 26 17 Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni / pokój nr 1/. Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2021 r. do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2021 r. o godz. 11°. Wadium w wysokości 2.00,00 zł. należy wpłacić do dnia 07.06.2021 r. na k-to NBP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 63160014620008048700361001 Wadium wpłacone przez użytkownika który wygrał przetarg zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości,a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia Umowy ,wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, w terminie 7 dni. Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Historyczne ceny

Image things

Lubin, dolnośląskie

85 000 zł | Działka | 0.0572 ha.

 • cena: 85 000 zł
Image things

Lubin, dolnośląskie

132 000 zł | Działka | 0.0994 ha.

 • cena: 132 000 zł
Image things

Lubin, dolnośląskie

85 000 zł | Działka | 0.0583 ha.

 • cena: 85 000 zł