Szczecin, zachodniopomorskie

2 674 950 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości
xx. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 5B, o łącznej pow. 0,6082 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X - cena wywoławcza 85% wartości oszacowania tj. 2.674.950 zł netto (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Bank ING SA 71 1050 1559 1000 0090 3041 6219 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 11.06.2021 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Sabriny Snela - Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) - obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż nieruchomość XII GUp 18/20".
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez e-mail: [email protected]

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

527 900 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 146,63 m2 | 1 piętro

  • cena: 527 900 zł
  • 3 600 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

39 733 zł | Lokal Użytkowy | 46,77 m2

  • cena: 39 733 zł
  • 850 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

4 026 000 zł | Obiekt | 773,27 m2

  • cena: 4 026 000 zł
  • 5 206 za m2