Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

67 200 zł | Działka | 0.0962 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żytniej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 298/14 (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy nr 45) o powierzchni 0,0962 ha.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka oznaczona jest symbolem „PsVI”.
Działka gruntu nr 298/14 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki gruntu nr ewidencyjny 298/10 (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy nr 45), w odniesieniu do której Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy znak: BPP.6730.72.2018.MB z dnia 3 grudnia 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. dz. 298/10 przy ul. Żytniej w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.

III. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa została uwidoczniona na mapie zasadniczej, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

IV. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

V. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 67 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) + 23% VAT.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 czerwca 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 czerwca 2021 r.),

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

2 933 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 2 933 zł
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

7 067 zł | Działka | 0.2357 ha.

  • cena: 7 067 zł