Przemyśl, podkarpackie

180 000 zł | Działka | 1 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 1 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 18 zł
 • Ulica: Gospodarcza
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Numer oferty: 118288X277030499
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-22 - Co to znaczy?

Opis

rezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nr ewidencyjny działki: 6/14
Obręb: 213 m. Przemyśla
Powierzchnia działki: 1,0000 ha
Nr księgi wieczystej: XXXX/XXXXXXXX/X
wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, obie w obrębie 213 m. Przemyśla.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
Adres nieruchomości: ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.
Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane. Działka nr 6/14 w obrębie 213 posiada regularny, prostokątny kształt i płaską powierzchnię. Dojazd do nieruchomości od ulicy Gospodarczej przez działki nr 6/7 i nr 6/12 w obrębie 213, przeznaczone do obsługi komunikacyjnej m.in. działki nr 6/14 w obrębie 213. Przy zachodniej granicy działki nr 6/14 znajduje się odcinek sieci telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna, tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny użytkowane rolniczo.
Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. wszystkie działki położone są w obszarze „P2” – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach „RIVa” – grunty orne, „PsIV” – pastwiska trwałe i „Lzr-PsV” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2322 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl Kompleks 2 Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO‑PARK WISŁOSAN.
Dla przedmiotowego terenu sporządzone zostały geotechniczne warunki posadowienia dla zadania: „Przeprowadzenia wstępnych badań geotechnicznych dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Przemyślu – objętych statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” Podstrefa Przemyśl”.
Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej dla działki nr 6/7 w obrębie 213 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Przemyślu oraz na rzecz jej następców prawnych, polegająca m.in. na prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 6/4 przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej oraz wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy i modernizacji kanalizacji, rozbudowy sieci i wykonywania nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównania terenu działki, obowiązku pozostawienia pasa terenu działki nr 6/4 wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości minimum 1,50 metra licząc w obie strony od skrajni kanalizacji.
Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Wspólnicy spółki cywilnej powinni okazać umowę spółki lub uchwałę wspólników w zakresie umocowania do reprezentowania spółki.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Cena wywoławcza nieruchomości: 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w wysokości 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 6/14 obr. 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 czerwca 2021 r.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1670 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Image things

Przemyśl, podkarpackie

67 580 zł | Lokal Użytkowy | 102,63 m2

 • cena: 67 580 zł
 • 658 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

160 000 zł | Działka | 1 ha.

 • cena: 160 000 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

179 400 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 179 400 zł
 • 3 020 za m2