Woźniki, małopolskie

231 333 zł | Dom | 177,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 343/20


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 343/20
Wadowice, dnia 2021-04-09


O B W I E S Z C Z E N I E


 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 01.06.2021 roku o godz.: 0845 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki, stanowiącej własność dłużnika xx posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek 615/2 oraz 616/4 o pow. łącznej 4086m2. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny i warsztatowy o numerze adresowym ulica Wspólna 99. Grunt nie przylega do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny z sutereną i strychem o łącznej pow. użytkowej 177,49m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 347.000,00-zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 231.333,33-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 34.700,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 235/20 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           

Image things

Okulice, małopolskie

58 702 zł | Działka | 0.14 ha.

  • cena: 58 702 zł
Image things

Poręba Wielka, małopolskie

11 333 891 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 11 333 891 zł
  • 11 333 891 za m2
Image things

Dąbrówka, małopolskie

65 344 zł | Działka | 0.1718 ha.

  • cena: 65 344 zł