Śniadowo, podlaskie

399 720 zł | Dom | 89,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2021r. o godz.9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie:

działka oznaczona numerem 6 ( łąka) o powierzchni 0,1581ha położona w obrębie Ratowo Piotrowo gm. Śniadowo, działka oznaczona numerem 66/5 ( łąka) o powierzchni 0,6200ha położona w obrębie Żebry gm. Śniadowo, działka położona w obrębie Ratowo Piotrowo gm. Śniadowo oznaczona numerem 7/2 o powierzchni 6,0576 ha użytkowana w części jako grunty orne a w części z konturem leśnym znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 89,10m2

dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X].


Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.


Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa dożywocia wynosi 532 960,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 720,00zł.


Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia wynosi 339.060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowana i wynosi 254.295,00 zł


Komornik licytację rozpocznie od ceny wywołania z uwzględnieniem prawa dożywocia


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 296,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łomża, podlaskie

2 811 000 zł | Obiekt | 984,30 m2

  • cena: 2 811 000 zł
  • 2 856 za m2
Image things

Trzyrzecze, podlaskie

15 635 zł | Działka | 0.6876 ha.

  • cena: 15 635 zł
Image things

Białystok, Mickiewicza

208 500 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 86,19 m2 | Parter

  • cena: 208 500 zł
  • 2 419 za m2