Przemyśl, podkarpackie

633 000 zł | Dom |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax.

Sygnatura: Km 4129/10


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja 
nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxxxx/5 i KW PR1P/xxxxxxxxxxxx/5 
położonej w Przemyślu przy ul. Bielskiego 118 w obrębie ewidencyjnym nr 201
OPIS NIERUCHOMOŚCI
działka nr 952, obręb 201 jest nieruchomością gruntową, o pow. 0,1084 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o wysokim standardzie wykończenia z dojazdem z ulicy miejskiej o nawierzchni utwardzonej o pow. użytk. 171,90 m2, o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, działka nr 967 obręb 201 jest nieruchomością gruntową o pow. 0,1387 ha, o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, budynek garażowy o pow. użytk. 39,60 m2 
Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Jolanta Czopko
Suma oszacowania wynosi 844 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    633 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 400,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA I O. Przemyśl 10 10204274 2396 0000 2041 2910
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu lub w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik


Image things

Przemyśl, podkarpackie

180 000 zł | Działka | 1.5 ha.

  • cena: 180 000 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 859 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 86,93 m2

  • cena: 105 859 zł
  • 1 218 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

115 000 zł | Działka | 0.0886 ha.

  • cena: 115 000 zł