Prószków, opolskie

129 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 122,24 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Maria Bujak

Kancelaria Komornicza, Gen. Zajączka 18, Opole, 45-050 Opole

tel. 77 42 30 160 / fax. 77 42 30 162

Sygnatura: Km 1015/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Marii Bujak - Komornik Marcin Nowicki Kancelaria Komornicza nr I w Opolu na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2021 r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Opolu mającym siedzibę w Opolu przy ul. Ozimskiej 60 a, sala nr 130 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 122,24 m2 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju, znajdującego się na I piętrze w dwulokalowym budynku mieszkalnym 
położonego przy Pomologia 3/2,  46-060 Prószków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/Xw sprawie dłużnika: xxx


Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 129 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem "rękojmia na licytację Km 1015/18"


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 08-06-2021 r. od godz. 13:00 do godz. 13:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny, ul. Ozimska 60a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego .

Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane
są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.


 
Zastępca Komornika Sądowego

Komornik Sądowy


Marcin Nowicki


Image things

Krapkowice, opolskie

94 700 zł | Działka | 0.1241 ha.

  • cena: 94 700 zł
Image things

Chróścice, opolskie

48 000 zł | Działka | 0.098 ha.

  • cena: 48 000 zł
Image things

Prudnik, opolskie

122 000 zł | Działka | 0.1298 ha.

  • cena: 122 000 zł