Kraśnik, lubelskie

133 571 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,45 m2 | 1 piętro

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Krzysztof Podgórski

Kancelaria Komornicza, Tadeusza Kościuszki 30, Kraśnik, 23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-25-99 / fax. (81) 825-25-99

Sygnatura: Km 220/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxx , położonego przy ul.Kopernika 2/5, 23-200 Kraśnik , dla którego Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 178 095,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 571,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 809,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 29 1020 3147 0000 8102 0091 3707.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Podgórski


Historyczne ceny

Image things

Kraśnik, lubelskie

121 600 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 121 600 zł
  • 121 600 za m2