Huta, Bieńczyce

13 175 zł | Działka | 0.56 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr III Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek o nr 150, 49, 198, 252, 594, 595, 1257, 506 o łącznej powierzchni 4,38 ha położonych w obrębie Huta, gmina Wojsławice i działka nr 212/1 o powierzchni 0,55 ha położona w obrębie Krasne, gmina Wojsławice. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość stanowi własność dłużnika xx

Nieruchomości będą sprzedawane poszczególnymi działkami, a cena wywołania poszczególnych działek wynosi 2/3 wartości oszacowania:


- działka nr 506 o powierzchni 0,56 ha. oszacowana na kwotę 19.762,00 zł. cena wywołania 13.175,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także PESEL licytanta.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zamość, lubelskie

330 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,53 m2 | Parter

  • cena: 330 000 zł
  • 4 550 za m2
Image things

Bieniów Niemirów, lubelskie

32 013 zł | Działka | 3 ha.

  • cena: 32 013 zł
Image things

Lublin, lubelskie

1 500 000 zł | Działka | 0.3237 ha.

  • cena: 1 500 000 zł