Kielce, świętokrzyskie

203 164 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,50 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Paweł Kułaga

Kancelaria Komornicza, Nowy Świat 38/4, Kielce, 25-522 Kielce

tel. 413431203 / fax. 413431203

Sygnatura: KM 638/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2021 o godz. 08:40w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVII,  odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przyul. Massalskiego 12/12,25-636 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L00060121/9.
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 12, składającego się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 62,50 m.kw., położonego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym w Kielcach przy ul. Massalskiego 12, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DOMATOR w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 270 885,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 163,75 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 088,50 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Paweł Kułaga


Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

4 612 621 zł | Obiekt | 615,00 m2

  • cena: 4 612 621 zł
  • 7 500 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

5 220 000 zł | Obiekt | 1 583,48 m2

  • cena: 5 220 000 zł
  • 3 297 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

5 328 444 zł | Obiekt | 790,00 m2

  • cena: 5 328 444 zł
  • 6 745 za m2