Wasilków, podlaskie

187 089 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Tomasz Żakowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 74 lok 3, Białystok, 15-232 Białystok

tel. 857421649 / fax. 857421649

Sygnatura: Km 1715/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Żakowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Brzozowa 8, 16-010 Wasilków, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka oznaczoną numerem 5091 o powierzchni 0,0599 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o dwóch i pół kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczonym o pow. zabudowy 130 m2. Budynek z 2000r.

Suma oszacowania wynosi 249 452,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 089,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 945,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Żakowicz


Image things

Śledzianów, podlaskie

1 042 zł | Działka | 0.07 ha.

  • cena: 1 042 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

131 500 zł | Działka | 0.0775 ha.

  • cena: 131 500 zł
Image things

Białystok, podlaskie

650 000 zł | Dom | 140,00 m2

  • cena: 650 000 zł
  • 4 643 za m2