Stargard, zachodniopomorskie

292 880 zł | Lokal Użytkowy | 107,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk sprzeda lokal użytkowy w Stargardzie po obniżonej cenie.
Syndyk masy upadłości xx. w Stargardzie (sygn. akt XII GUp 130/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal usługowy, niemieszkalny położony w budynku mieszkalno - usługowym w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego nr 44/4 o pow. użytkowej 107,80 m?, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z przynależnym udziałem 399/10000 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu objętych księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 70% wartości oszacowania tj. 292.880,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) netto.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
1) złożenie do dnia 28.05.2021 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych
w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
i dokumenty;
2) wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 (trzydziestu tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 54 1050 1559 1000 0090 3210 0639 do dnia 28.05.2021 r;
2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu
3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.sanacjafirmy.pllub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu - tel. 509759095 (poniedziałek - piątek w godz. 9 - 15)
4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail, z plikiem PDF.
5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

288 743 zł | Lokal Użytkowy | 49,80 m2

  • cena: 288 743 zł
  • 5 798 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

289 573 zł | Obiekt | 421,87 m2

  • cena: 289 573 zł
  • 686 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

163 200 zł | Mieszkanie | 74,08 m2

  • cena: 163 200 zł
  • 2 203 za m2