Chruściel, warmińsko-mazurskie

134 000 zł | Działka | 2.2314 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 134 000 zł
 • Miasto: Chruściel
 • Powierzchnia: 2.2314 ha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 280206_2.0001.277/1,
 • Cena za m2: 6 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 112366X263161175
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-04 - Co to znaczy?

Opis

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Chruściel

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i ogłoszony w prasie lokalnej “Dziennik Elbląski” z dnia 18.01.2021 r. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 277/1 o powierzchni 2,2314 ha położona w obrębie Chruściel, grunt niezabudowany uprawiany rolniczo.
Zgodnie z ewidencją gruntów- rodzaj użytku-, grunty orne- RIVa o pow. 0,4148 ha, grunty orne- RIVb o pow. 0,8618 ha, pastwisko- Psv o pow. 0,3272 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1236ha, Lzr-RIVa o pow. 0,0356ha, Lzr-RIVb o pow. 0,4684 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące zlotych i 00/100) Minimalne postąpienie wynosi: Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wynosi: 15.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej lub usług. Nieruchomość w/w wpisana jest w Księdze Wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X

Sprzedawana nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 08.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Płoskini /sala USC/ o godz. 10.00
Przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (wniesione w PLN) do dnia 04.06.2021 r. /włącznie/ na konto; Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku O/Braniewo, F/Płoskinia: 84 8313 0009 0050 8290 2000 0030. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy.

Image things

Chruściel, warmińsko-mazurskie

22 810 zł | Działka | 0.8477 ha.

 • cena: 22 810 zł