Kraków, Nowa Huta

1 087 200 zł | Działka | 0.3191 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 087 200 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 0.3191 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 126103_9.22.88/9,
 • Cena za m2: 341 zł
 • Ulica: Narcyza Wiatra
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 110 000 zł
 • Numer oferty: 110902X259732487
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-24 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomościdrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 88/9 o powierzchni 0,3191 ha, objętej KW XXXX/XXXXXXXX/X, położonej w obrębie NH-22, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Narcyza Wiatra.

Cena wywoławcza wynosi: 1 087 200,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 110 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza”, zatwierdzonego uchwałą Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r., zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem U.5. z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty usług z zakresu: oświaty, wychowania (żłobki, przedszkola, szkoły) wraz z obiektami towarzyszącymi; kultury i nauki (biblioteki, pracownie naukowe, galerie sztuki, muzea); ochrony zdrowia; łączności; biur i administracji; obiekty bezpieczeństwa publicznego (straż, policja). Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się możliwość lokalizacji: obiektów małej architektury; nie wyznaczonych na rysunku planu urządzonych ciągów pieszych, dojść oraz podjazdów do budynków; obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; obiektów i urządzeń – służących wyłącznie dla obsługi terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki postojowe i parkingi.

W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala maksymalny udział powierzchni zainwestowanej obiektami i urządzeniami, z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego do 30 % powierzchni terenu inwestycji. Wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie wynosi min. 40 %, wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi– max. 30 %, wysokość zabudowy wynosi – max. 13 m;

Nieruchomość jest niezabudowana. Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska teren ten stanowią łąki świeże rajgrasowe i łąki świeże typowe stanowiące wysokie walory przyrodnicze, a w odległości ok. 180 m od działki znajduje się miejsce rozrodu płazów (Bufo bufo oraz Rana temporaria) gatunków podlegających ochronie na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183 - ze zm.) udokumentowane w sporządzonej na zlecenie tego Wydziału inwentaryzacji płazów i miejsc ich rozrodu na terenie Miasta Krakowa. Ponadto na terenie przyległym do działki nr 88/9 (po stronie wschodniej i północnej) zlokalizowane są koryta rowów, stanowiących urządzenia wodne co do których obowiązuje zakaz niszczenia. Wydział Kształtowania Środowiska pozytywnie zaopiniował zagospodarowanie nieruchomości przy zachowaniu w.w uwarunkowań, zaznaczając, iż w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji zagospodarowania, inwestycję należy realizować w sposób gwarantujący zachowanie dotychczasowych stosunków wodnych i wartości przyrodniczych na przedmiotowej oraz sąsiednich działkach.Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 29 czerwca 2021 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości oraz imię i nazwisko/a uczestnika/ów przetargu.

Image things

Kraków, Czyżyny

270 164 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,90 m2 | Parter

 • cena: 270 164 zł
 • 5 308 za m2
Image things

Kraków, Czyżyny

460 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,40 m2 | Parter

 • cena: 460 000 zł
 • 6 725 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

26 580 zł | Garaż | 11,53 m2

 • cena: 26 580 zł
 • 2 305 za m2