Janowo, warmińsko-mazurskie

36 600 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY
, ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionej w wykazie, podanym do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń właściwych
miejscowo: Urzędu Gminy, Sołectwa, Izby Rolniczej, Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy, SZ
w Łysomicach, Sali Przetargowej w Nasiegniewie, oraz na stronie internetowej KOWR:
www.kowr.gov.pl w dniu 26-02-2021r.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna zabudowana położona w województwie KujawskoPomorskim, powiat lipnowski, gmina Kikół obręb Janowo działka nr 149/2 o powierzchni 0,3700ha, (w tym użytki i ich klasy wg. danych z ewidencji gruntów: Br-RIVa-0,1700 ha, PsIV-0,2000 ha),
zapisana w księdze wieczystej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o nr inwentarzowym 65/1367.

Wywoławcza cena sprzedaży wynosi 36 600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset
złotych) . Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Minimalne postąpienie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
Wadium wynosi 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100).
Dla ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
działka przeznaczona jest na: cele rolne. Na nieruchomość nie wydano decyzji o warunkach zabudowy
oraz nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Przetarg odbędzie się w Sali Przetargowej w Nasiegniewie, Nasiegniewo 88, 87 – 811
Fabianki w dniu 11 maja 2021 roku o godz. 11:15.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej kwocie na rachunek
Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w Banku Gospodarki Krajowej Oddział w Toruniu - numer
konta: 94 1130 1075 0002 6130 9720 0002. Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie
spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na koncie najpóźniej do końca dnia roboczego
poprzedzającego termin przetargu tj. do dnia 10 maja 2021 roku.
Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i nazwę obrębu.

Image things

Janowo, dolnośląskie

26 025 zł | Działka | 0.1649 ha.

  • cena: 26 025 zł
Image things

Janowo, dolnośląskie

77 175 zł | Dom | 63,97 m2

  • cena: 77 175 zł
  • 1 206 za m2