Łubiana, pomorskie

512 300 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 512 300 zł
 • Miasto: Łubiana
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 512 300 zł
 • Ulica: Kaszubska 19a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Numer oferty: 109532X256523947
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-07 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 78/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 26588.


Syndyk masy upadłości xx osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarcze, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod
sygn. akt VI GUp 249/19, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza, ogłasza pisemny ofertowy przetarg: Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Łubiana, ul. Kaszubska 19a, gm. Kościerzyna,
działka nr 50/2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynikająca z operatu szacunkowego wynosi 512 300,- zł (pięćset dwanaście tysięcy trzysta złotych) zwolniona z VAT.
Wadium na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości wynosi: 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Magdalena
Zalewska w upadłości: nr 36 9326 0006 0043 5668 3000 0010.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 maja 2021 r. w zapieczętowanych kopertach, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Ewa Kubiak, sygn. akt VI GUp 249/19, z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości - Łubiana,
gmina Kościerzyna” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2021 r., o godz. 1000, Budynek B, Sala 65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 7 maja 2021 r. na rachunek: Magdalena Zalewska
w upadłości: nr 36 9326 0006 0043 5668 3000 0010.

Image things

Kołoząb, pomorskie

291 825 zł | Działka | 9.1125 ha.

 • cena: 291 825 zł
Image things

Koczała, pomorskie

137 739 zł | Działka | 0.73 ha.

 • cena: 137 739 zł
Image things

Nowa Karczma, pomorskie

56 000 zł | Działka | 0.117 ha.

 • cena: 56 000 zł