Koszalin, zachodniopomorskie

95 550 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Szczepaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Gen.Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój sala 11, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy Tuwima 4/19, 75-444 Koszalin wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: KSM Przylesie pod numerem brak (adres spółdzielni: Fałata 13, Koszalin, 75-444 Koszalin).

Suma oszacowania wynosi 127 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 55 1500 1096 1210 9003 0145 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

296 100 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,80 m2 | 7 piętro

  • cena: 296 100 zł
  • 4 500 za m2
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

246 360 zł | Działka | 0.3076 ha.

  • cena: 246 360 zł
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

351 000 zł | Lokal Użytkowy | 90,92 m2

  • cena: 351 000 zł
  • 3 861 za m2