Stargard, zachodniopomorskie

1 245 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masyxx
Cena minimalna - 1 245 000,00 zł netto. ( jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych netto)
1. Przedmiotem sprzedaży jest należące do "xx
prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9,322 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X położonej w Stargardzie przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tej działce, m.in. hali produkcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości z proponowana ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem, PRZETARG XII GUp 39/20" na adres: Syndyk masy upadłości xx w upadłości likwidacyjnej, ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard,
w terminie do dnia 31 maja 2021 roku (wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej, nie w drodze przesyłki kurierskiej; decyduje data stempla pocztowego).
Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego-komisarza, na adres: Sędzia-komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 39/20. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty oraz wpłacenia wadium w wysokości 130 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 31 maja 2021 roku (w tym dniu wadium musi się znajdować na rachunku bankowym beneficjenta): PEKAO S.A. O/Szczecin 29 1240 3930 1111 0010 8717 7506;

2. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego-komisarza;
3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty;
4. Wszelkie koszy, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;
5. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;
6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży nieruchomości, z jakim można się zapoznać na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl;
7. W przedmiocie sprzedaży znajdują się ruchomości masy upadłości, które do czasu ich sprzedaży w toku postępowania upadłościowego muszą tam pozostać bez ponoszenia przez masę upadłości żadnych opłat z tego tytułu.
8. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;
9. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka: ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard, tel. (91) 506 98 30 i 783251125.

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

288 743 zł | Lokal Użytkowy | 49,80 m2

  • cena: 288 743 zł
  • 5 798 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

909 800 zł | Działka | 2.9132 ha.

  • cena: 909 800 zł
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

909 800 zł | Działka | 2.9132 ha.

  • cena: 909 800 zł