Białogard, zachodniopomorskie

162 000 zł | Dom | 157,87 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza, że w dniu 13 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Białogard przy ulicy 1 Maja 18, pokój 106 (parter)o godz. 9:00zostaną przeprowadzone rokowania
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 157,87 m, położonej w Białogardzie przy ulicy Matejki 1A, wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 304 w obrębie 017 o powierzchni 0,0118 ha. Nieruchomość jest w złym stanie technicznym i przeznaczona jest do kapitalnego remontu.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard położona jest w podstrefie C1 oznaczona symbolem 22MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomość objęta jest ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard – obiekty o wysokich walorach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte ochroną na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białogard.

Cena wywoławcza nieruchomości w rokowaniach wynosi - 162.000,00 złw tym:
cena budynków143.684,00 zł,
cena działki 18.316,00 zł.

Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością – nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 304 w pasie gruntu o powierzchni 20 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 i 3
w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 305 i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania Matejki 1A” można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard ul. 1 Maja 18, w terminie do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15:00.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w kwocie – 30.000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych).
Zaliczka powinna być wpłacona najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. przelewem na rachunek budżetu Miasta Białogardu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040. Za datę wpłacenia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu Miasta Białogardu.

Image things

Białogard, zachodniopomorskie

350 000 zł | Lokal Użytkowy | 207,60 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 1 686 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

55 656 zł | Działka | 0.0804 ha.

  • cena: 55 656 zł
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

198 085 zł | Działka | 0.1471 ha.

  • cena: 198 085 zł