Gdańsk, pomorskie

952 000 zł | Dom | 289,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

Sygnatura: KM 545/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10A , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Leona Wyczółkowskiego 34a, 80-147 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 291 o powierzchni 0,0545ha zabudowana wolnostojącym budynkiem o powierzchni 289,9m2 oraz garażem o powierzchni 26m2

Suma oszacowania wynosi 1 428 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 952 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 142 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Gdańsku ul.Ogarna 116 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
29.04.2021 10:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9a, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenie:

1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości .Komornik Sądowy

Piotr Majdziński


Image things

Gdańsk, Oliwa

318 000 zł | Mieszkanie | 38,00 m2

  • cena: 318 000 zł
  • 8 368 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

249 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,95 m2 | Parter

  • cena: 249 750 zł
  • 5 319 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

116 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,90 m2 | 8 piętro

  • cena: 116 250 zł
  • 5 076 za m2