Drążno, kujawsko-pomorskie

16 500 zł | Działka | 0.07 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 16 500 zł
 • Miasto: Drążno
 • Powierzchnia: 0.07 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 041002_5.0002.11,
 • Cena za m2: 24 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Numer oferty: 107629X252067121
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-20 - Co to znaczy?

Opis

Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Drążno, gmina Mrocza, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 o powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ta położona jest w pobliżu centrum niewielkiej miejscowości Drążno. Ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiaduje ona z gruntami rolnymi, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi, a przez drogę z zabudową zagrodową. Na nieruchomości tej rośnie kilkanaście drzew owocowych oraz inne drzewa i krzewy. Ponadto znajdują się na niej fundamenty po rozebranym pawilonie pszczelarskim. Z treści rejestru ewidencji gruntów i budynków wynika, że stanowi ona użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 marca 2021 r., znak: RI.6727.37.2021.AZ, przedmiotowa działka nr 11 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) działka ta zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako „tereny istniejącej zabudowy miejscowości oraz ewentualnego rozwoju zabudowy” oraz „granica obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej”.

IV. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których jest przedmiotem:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

V. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych). Sprzedaż nieruchomości objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT.

VI. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 20 maja 2021 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości.

VIII. Warunki uczestniczenia w przetargu:

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu.

Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestników przetargu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

Image things

Makowiska, kujawsko-pomorskie

112 500 zł | Działka | 2.9614 ha.

 • cena: 112 500 zł
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

840 000 zł | Działka | 0.3849 ha.

 • cena: 840 000 zł
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

3 144 800 zł | Działka | 1.5646 ha.

 • cena: 3 144 800 zł