Kędzierzyn-Koźle, Koźle

1 998 500 zł | Obiekt | 1 499,66 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

SPRZEDA

nieruchomości położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5:
I. nieruchomość zabudowana składająca się z prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1336/2 o powierzchni 639,00 m2 AM-6, obręb 0044 Kędzierzyn oraz prawa odrębnej własności do budynku o powierzchni użytkowej 1499,66 m2
II. nieruchomość gruntowa, na którą składa się prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 1337/3, 1337/5, 1337/6 AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o łącznej powierzchni 437,00 m2

dla których Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena oczekiwana: 1 998 500 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł, 00/100 gr)

W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Informacje dodatkowe:
1) Na działce nr 1337/5 ustanowiona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz sąsiedniej działki nr 1337/7,
2) Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 2369/97,
3) Dostęp do parkingu znajdującego się na działce 1336/2 odbywa się przez działkę nr 1335/1
nie będącą własnością Banku. W tym zakresie brak regulacji.
4) Dojazd do działki nr 1337/6 i 1337/5 odbywa się przez działkę nr 1337/2 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
5) Nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MWU-1 co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.
6) Nieruchomość położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.
7) Dźwig towarowy ( nr środka trwałego PKO-0380973) znajdujący się w nieruchomości, który zostanie przekazany wraz ze sprzedawaną nieruchomością jest niesprawny technicznie- został wyłączony z eksploatacji.

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

1 200 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 200 000 zł
  • 1 200 000 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

48 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,96 m2

  • cena: 48 000 zł
  • 1 502 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

851 333 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 851 333 zł
  • 851 333 za m2