Sanok, podkarpackie

90 359 zł | Mieszkanie | 30,12 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 90 359 zł
 • Miasto: Sanok
 • Powierzchnia: 30,12 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 000 zł
 • Ulica: Kopernika 8
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 9 036 zł
 • Numer oferty: 105087X246113757
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym xx zam. w Sanoku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci:

1. nieruchomości lokalowej położonej w Sanoku przy ul. Kopernika 8/44, o pow. użytkowej 30,12 m2 – lokal zamieszkały wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 28/1000 części, której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X – cena wywoławcza 90.359,00 zł,


Sprzedaż odbywa się na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 kwietnia 2019 r. sygn. akt V GUp 132/16.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem " PRZETARG : V GUp 132/16 –BEATA KARACZKOWSKA –– NIE OTWIERAĆ " na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym.

Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 98 1240 2340 1111 0010 7123 1335, w terminie składania ofert.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego – Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert. Wybór oferty dokonany przez Syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego – Komisarza.

Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Towarowej 12 oraz w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy przy ul. Kustronia 4.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod nr tel. 604 997 493.

Image things

Przemyśl, podkarpackie

6 000 zł | Działka | 0.008 ha.

 • cena: 6 000 zł
Image things

Krosno, podkarpackie

910 000 zł | Działka | 2.0001 ha.

 • cena: 910 000 zł
Image things

Strachocina, podkarpackie

240 140 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 240 140 zł
 • 240 140 za m2