Julianowo, pomorskie

922 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,Julianowo, 82-550 Prabuty , dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 123/2 i 124 położonej: 82-550 Prabuty, Julianowo, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działka ewidencyjna nr 123/2 oraz 124 to obręb Julianowo gm. Prabuty, posiada powierzchnię 5,03 ha. Nieruchomość rolna zabudowana. Na nieruchomości posadowiony jest dom mieszkalny oraz magazyn owoców, część nieruchomości wykorzystywana jest jako sad towarowy. Działki leżą w kompleksie, mają kształt wydłużonego trapezu, są płaskie i częściowo ogrodzone - od południa i wschodu. Z pozostałych stron działka graniczy z innymi działkami tego samego właściciela. Północną granicę działki stanowi linia kolejowa Kwidzyn - Prabuty. Działka 124 była kiedyś drogą i ma odpowiedni kształt. Przylega od zachodu do działki 123/2. Dostęp do nieruchomości prowadzi wewnętrznymi drogami gruntowymi będącymi własnością Gminy i Miasta Prabuty oraz gruntową drogą leśną udostępnioną do ruchu publicznego - właściciel Skarb Państwa- Nadleśnicwo Kwidzyn. Dom mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany ok 1923r. Budynek nieużytkowany od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym.Powierzchnia zabudowy 96 m2. Budynek magazynowy - budynek z 1927r. wolnostojący, murowany z użytkowym poddaszem. Pierwotnie budynek był wykorzystywany jako obora lub chlewnia, a wlatach 90-tych został adaptowany na przechowalnię owoców. Fundament betonowy, ściany z bloczków gazobetonowych, posadzka parteru betonowa, strop nad parterem drewniany wsparty na słupach drewnianych, dach konstrukcji drewnianej, bez deskowania, nieocieplony, pokryty eternitem. Powierzchnia zabudowy - 660m2. Powierzchnia użytkowa dwóch kodygnacji - 1 254m2. Sad towarowy: obejmuje szacunkową liczbę drzew o różnym wieku i odmianach: Cortland ok. 109szt., Idared ok. 721 szt.,Rubinola ok. 480szt., Jonagold Red Prince ok. 1 220 szt.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z treścią art. 2b ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustrou rolnego (Dz. U.2020 poz. 1655 t.j.) obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej : 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. 3a. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postépowania administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej: 1) zbywanej lub oddawanej w posiadanie: a) osobie bliskiej, b) w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym, c) jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi, d) państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, e) osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski

Suma oszacowania wynosi 1 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 922 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 13 1020 1811 0000 0002 0175 3516.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Plebiscytowy 1, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn.

Image things

Julianowo, pomorskie

226 500 zł | Obiekt | 81,00 m2

  • cena: 226 500 zł
  • 2 796 za m2