Przemyśl, podkarpackie

60 000 zł | Mieszkanie | 47,04 m2

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 47,04 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 276 zł
 • Ulica: Czachowskiego 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 102577X240235337
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-06 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Przemyślu przy ul. Czachowskiego 5,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
1. Lokal mieszkalny nr 5 pow. uż. 47,04 m2 z komórką pow. 18,10 m2 wraz z udziałem 264/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 709 o pow. 0,0582 ha w obr. 212 m. Przemyśla obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2. Cena wywoławcza nieruchomości - 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) - wadium 6 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 6 kwietnia 2021 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Getin Noble
Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem "kolejny przetarg
ul. Czachowskiego 5/5".
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: [email protected], http://www.przemysl.pl
34079713

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

67 580 zł | Obiekt | 102,63 m2

 • cena: 67 580 zł
 • 658 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

78 000 zł | Działka | 0.067 ha.

 • cena: 78 000 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

4 801 920 zł | Obiekt | 7 791,60 m2

 • cena: 4 801 920 zł
 • 616 za m2