Słupsk, pomorskie

286 200 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Jadwiga Żuralska

Kancelaria Komornicza, Wileńska 35/4, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. + 48 59 842 45 71, 601 618 380 / fax. + 48 59 848 38 43

Sygnatura: Km 248/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2021 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Jxx , położonej przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1, 76-200 Słupsk , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z działką o powierzchni
0,0372 ha.

Suma oszacowania wynosi 381 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1870 0855 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jadwiga Żuralska


Image things

Słupsk, pomorskie

2 800 000 zł | Działka | 2.315 ha.

  • cena: 2 800 000 zł
Image things

Słupsk, pomorskie

40 000 zł | Garaż | 19,00 m2

  • cena: 40 000 zł
  • 2 105 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

309 375 zł | Dom | 157,01 m2

  • cena: 309 375 zł
  • 1 970 za m2