Kielce, świętokrzyskie

223 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej nr 16 /obr. 0024/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce jako działka nr 165/2 o pow. 0,0350 ha, objętej księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem jednorodzinnym o funkcji mieszkalnej położona jest w Kielcach przy ul. Tarnowskiej nr 16. W rejestrze ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce nieruchomość została oznaczona jako działka ewidencyjna nr 165/2 o powierzchni 0,0350 ha, obręb 0024, sposób korzystania „B" - tereny mieszkaniowe, pow. zabudowy - 125,0 m2, rok budowy - 1928, objęta księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X.

Ww. nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, w południowo-wschodniej części miasta Kielce. Działka ewidencyjna nr 165/2 o powierzchni 0,0350 ha, stanowi teren płaski, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest częściowo ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się niezamieszkały drewniany budynek o funkcji mieszkalnej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, stan techniczny budynku – zły, pozostała część terenu jest niezagospodarowana i zaniedbana. Nieruchomość położona na terenie uzbrojonym technicznie w wodociąg, energię elektryczną i kanalizację sanitarną.

Z informacji uzyskanej z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wynika, że obsługa komunikacyjna działki nr 165/2 odbywa się poprzez istniejący zjazd indywidualny z ul. Tarnowskiej przez działkę ew. nr 165/1 – droga krajowa nr 73, usytuowany po północnej stronie budynku o nr 16 pod warunkiem zachowania wyłącznie funkcji mieszkalnej budynku jednorodzinnego (sporadyczny ruch pojazdów osobowych). Przebudowa zjazdu wymaga uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.

Dla terenu, na którym położona jest ww. nieruchomość brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, zatwierdzonego Uchwałą Nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26.10.2000 r. z późniejszymi zmianami, działka nr 165/2 położona jest na terenie oznaczonym jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi".

Cena wywoławcza - 223 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

Wadium - 44 600,00 zł(słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100)Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce - piętro I (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego), w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 12.00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 8 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 192 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 192 000 zł
  • 10 192 000 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

176 174 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,29 m2 | 5 piętro

  • cena: 176 174 zł
  • 3 725 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

123 867 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 123 867 zł
  • 123 867 za m2