Zalesie, lubelskie

114 675 zł | Dom | 66,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1, 2, 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy Zalesie , 21-400 Łuków, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o numerze działki 389/1, położona w miejscowości Zalesie, gm. Łuków, o łącznej powierzchni 0,1630 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 66,4 m2 oraz budynkami gospodarczymi - budynek gospodarczy oraz stodoła. Nieruchomość jest ogrodzona i przylega bezpośrednio do lokalnej asfaltowej drogi gminnej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 152 900 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 114 675 zł.

Suma oszacowania wynosi 152 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zalesie, kujawsko-pomorskie

239 693 zł | Dom | 108,08 m2

  • cena: 239 693 zł
  • 2 218 za m2
Image things

Zalesie, warmińsko-mazurskie

35 000 zł | Działka | 0.9783 ha.

  • cena: 35 000 zł
Image things

Zalesie, kujawsko-pomorskie

39 905 zł | Działka | 0.1536 ha.

  • cena: 39 905 zł