Drozdówka, lubelskie

133 300 zł | Dom | 376,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Starosta Lubartowski informuje o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości, położonej w gminie Uścimów, w obrębie geodezyjnym 1 - Drozdówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 628/3 o pow. 0,02 ha, 629/1 o pow. 0,11 ha, 630/1 o pow. 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uścimów – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Uścimów Nr II/21/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. teren działek ewidencyjnych nr: 628/3, 629/1, 630/1 obręb 1 – Drozdówka, nieobjęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położony jest w obszarze zainwestowania wg planu (zabudowa mieszkaniowa, usługi, przemysł).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 133 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta zł 00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, I piętro, Sala Rycerska.

Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 8 kwietnia 2021 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie. Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Skarbu Państwa 6/8 części w prawie własności ww. nieruchomości podlega publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie , w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, w godzinach od 7:30 do 15:30, pod nr telefonu (81) 855 24 67.

Image things

Czumów, lubelskie

3 384 zł | Działka | 7.8769 ha.

  • cena: 3 384 zł
Image things

Hrubieszów, lubelskie

1 250 000 zł | Obiekt | 1 717,34 m2

  • cena: 1 250 000 zł
  • 728 za m2
Image things

Chylin, lubelskie

47 529 zł | Działka | 4.3371 ha.

  • cena: 47 529 zł