Niemodlin, opolskie

82 650 zł | Dom | 95,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx , położonej przy ,Rutki, 49-156 Niemodlin , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
stanowiącej działkę 108/2 z arkusza mapy 1 obręb Rutki obszaru 0,4400 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 95m2 z przybudówką gospodarczą oraz budynkiem gospodarczym,

Suma oszacowania wynosi 110 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Otmuchów, opolskie

950 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 950 000 zł
  • 950 000 za m2
Image things

Kluczbork, opolskie

46 023 zł | Działka | 0.0875 ha.

  • cena: 46 023 zł
Image things

Brzeg Dolny, opolskie

83 851 zł | Działka | 0.0875 ha.

  • cena: 83 851 zł