Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 80 984 zł | Kawalerka | 27,50 m2 | Parter

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2019 o godz. 15:15w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przyStaffa 6/81,25-410 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze brak .
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe oznaczone jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., o powierzchni użytkowej 27,50 m.kw., położony na parterze w budynku wielolokalowym mieszkalnym przy ul. Staffa 6/81 w Kielcach, wpisany do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej BOCIANEK w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej

Suma oszacowania wynosi 107 979,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 984,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 797,90 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Kielcach 17102026290000920200158733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

24 100 zł | 1,00 m2

  • cena: 24 100 zł
  • 24 100 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

143 492 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 143 492 zł
  • 3 099 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2