Kłokock , Kujawsko-Pomorskie

Dom | 1 162 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lipnie


Robert Damski


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 11, Lipno, 87-600 Lipno


tel. (054) 288 47 62 / fax. (054) 288 47 62


Sygnatura: KM 1164/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Kłokock, 87-600 Lipno, dla której SĄD REJONOWY w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Wl1L/00017899/6.


Suma oszacowania wynosi 1 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 162 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 155 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Lipno 85 1020 5170 0000 1902 0058 1470.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert DamskiImage things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

753 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 753 000 zł
  • 753 000 za m2
Image things

Inowrocław , Kujawsko-Pomorskie

1 410 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 410 000 zł
  • 1 410 000 za m2
Image things

Słońsko , Kujawsko-Pomorskie

360 000 zł | 121,01 m2

  • cena: 360 000 zł
  • 2 975 za m2