Bobrowniki Małe , Małopolskie

Dom | 35 473 zł | 85,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W TARNOWIE
Znak sprawy: 1223-SEE.711.5.13.2017
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, mającego siedzibę w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 72-96a, w pokoju nr 23. odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bobrowniki Małe, gmina Wierzchosławice, składającej się z działki nr 1099 o powierzchni 0,14 Ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej ok. 85 mkw oraz budynkiem gospodarczym, drewnianym z bali, o powierzchni ok. 26,8 mkw, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TRIT/00021696/4, stanowiącej własność zobowiązanego: Ryszard Marcinów.
tysięcy dwieście
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 47 297,00 zł (słownie: czterdzieści siedem dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 472,75 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 75/100).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 729,70 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 70/100). Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Wadium można także wpłacić na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie nr 90 1010 1270 0024 5313 9120 0000. Z chwilą rozpoczęcia licytacji, tj. w dniu 24.10.2019 r. o godzinie 10:00 na rachunku organu egzekucyjnego musi znajdować się wadium, co jest warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji.
Zgodnie z brzmieniem art. Illd § 3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pelnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 14 6302312, zaś w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w pokoju nr 23, można przeglądać akta postępowania, w tym operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Zgodnie z art. 110z $ 1 ww. ustawy, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny.
Jednocześnie informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
z up. Naczelnika Pierwszego Urzedu sambungn w Tarnowie
Kierownik Działu Agata Wojtaszek

Image things

Wierzchowie , Małopolskie

614 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 614 250 zł
  • 614 250 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

230 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 230 550 zł
  • 230 550 za m2
Image things

Tarnawa , Małopolskie

81 317 zł | 100,95 m2

  • cena: 81 317 zł
  • 806 za m2