Mucharz , Małopolskie

Obiekt | 158 690 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 158 690 zł
 • Miasto: Mucharz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 158 690 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 670 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39742X93075767
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-09 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1314/ administracyjny organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach zawiadamia, że w dniu 10.09.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wadowicach ul. Legionów 22, w pokoju nr 204/II piętro/ odbędzie się sprzedaż
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mucharz ( Obręb nr.: 0003 ), Gmina Mucharz, powiat wadowicki, województwo małopolskie, objętej w Sądzie Rejonowym w Wadowicach księgą wieczystą nr KR1W/00071139/1, która składa się z działek o nr: 115/5, 112/7 o łącznej powierzchni 622m2, należącej Na gruncie posadowiony jest budynek rekreacyjno-letniskowy, bez numeru porządkowego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec Pani Renaty Rajch-Gwoździewicz.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mucharz zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX/259 Rady Gminy Mucharz z dnia 12.10.2010r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 703, poz. 5994 z dnia21.12.2010r.) oraz Uchwałą nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29.08.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 445, poz. 4233 z dnia 19.09.2011r. działka nr:
• 115/5 położona jest terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona
symbolem MN
• 112/7 położona jest terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona
symbolem MN
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 226 700,00zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset zł) Cena wywoławcza w drugim terminie licytacji to 70% wartości nieruchomości i wynosi 158 690,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości tj. w wysokości 22670,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Wadium należy złożyć w gotówce /lub wpłacić na rachunek bankowy organu egzekucyjnego o numerze 29 10101270 0029 0313 9120 0000 albo złożyć w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 9.00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia uczestnika do licytacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administraci-skarbowel-w-krakowie/organizacja ochrona danych osobowych
Skarbowa
www.malopolskie.kas.gov.pl
s Day 22? 34-100 Wadowice centrala: +48 33 872 39 00 | sekretariat: +48 33 872 39 70
to ti 38?26in a l [email protected] anyol! NIP 551-111-77-086
w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. W tytule przelewu proszę wpisać: „KR1W/00071139/1”
W terminie 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Oglądanie nieruchomości nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wadowicach w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30– 14.30 w pokoju 13 lub 22 /parter/.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
"Naczelnik Uigouy Skarbowego w Wadowicach
Bofustawa Polak

Image things

Klucze , Małopolskie

190 473 zł | 1,00 m2

 • cena: 190 473 zł
 • 190 473 za m2
 • cena: 17 700 zł
 • 1 487 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

1 933 920 zł | 2 397,00 m2

 • cena: 1 933 920 zł
 • 807 za m2